Opiskelijain purjehduskerho Piin säännöt

1. Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

2. Jäsenet ja maksut

3. Kerhon kokoukset

4. Päätöksentekojärjestys ja vaalit

5. Hallitus ja toimielimet

6. Hallinto ja talous

7. Erityisiä määräyksiä

1. Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Purjehduskerho Pii, Pii

1.1. Yhdistyksen nimi on Tampereen Opiskelijoiden Pursiseura Pii, Pii. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Kerho on Teekkareiden Urheilu- ja Voimalukerho ry:n (TUrVoKe ry) lajijaosto.

1.2.Kerho on perustettu 28.8.2007 Näsijärven rannalla Tampereella.

1.3. Kerhon kotipaikka on Tampere.

1.4. Kerhon virallinen kieli on suomi.

1.5 Kerhon tarkoituksena on purjehdus-, merenkulku-, merimies- ja navigointitaidon sekä kilpapurjehdusharrastuksen ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa.

1.6 Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää jäsenilleen matka- ja kilpapurjehduksia, kursseja, kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja opintomatkoja sekä valistus- ja huvitilaisuuksia.

1.7. Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla.

1.8. Kerho voi omistaa ja hallinnoida toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

2. Jäsenet ja maksut

2.1. Kerhon jäseniä ovat varsinaiset, rinnakkaiset sekä kannattavat ja kunniajäsenet.

2.2. Kerhon varsinaisen jäsenen tulee olla TTYY:n ja TUrVoKe ry:n jäsen.

2.3. Jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut TTYY:n ja TUrVoKe ry:n jäsen on oikeutettu liittymään kerhon jäseneksi maksamalla kerhon jäsenmaksun. Kerhon rinnakkaisen jäsenen tulee olla Tamyn, Tamkon tai Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsen.

2.4. Luopuessaan TUrVoKe ry:n tai TTYY:n jäsenyydestä luopuu kerhon varsinainen jäsen myös kerhon jäsenyydestä. Luopuessaan Tamyn, Tamkon tai Poliisiammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsenyydestä luopuu rinnakkainen jäsen myös kerhon jäsenyydestä. Luopuessaan kerhon jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus. Luopuessaan varsinaisesta tai rinnakkaisjäsenyydestä henkilön jäsenyys jatkuu kannatusjäsenenä kuluvan jäsenmaksukauden loppuun.

2.5. Kerhon kannattavaksi jäseneksi voi liittyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö tai yhteisö.

2.6. Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edesauttanut sen pyrkimyksiä.

2.7. Esityksen kunniajäsenyydestä tai vanhaksi jäseneksi kutsumisesta tekee kerhon hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisi (5) jäsentä.

2.8. Kerhon varsinaiset ja rinnakkaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain kerholle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää kerhon syyskokous.

2.9. Kerhon kannattavat jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle lukuvuosittain kannatusjäsenmaksun, jonka suuruuden päättää kerhon syyskokous.

2.10. Varsinaisen jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä.

2.11. Kannattavan jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden kannatusjäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä. Rinnakkaisen jäsenen katsotaan eronneen kerhosta, jos hän ei ole maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan vuoden loppuun mennessä.

2.12. Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osallistumisen kerhon järjestämiin tilaisuuksiin.

2.13. Kerho pitää jäsenistään jäsenluetteloa.

3. Kerhon kokoukset

3.1 Kerhon kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus.

3.2. Kevätkokous on pidettävä huhtikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 • käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus,
 • käsitellään hallituksen esittämät tilikertomus ja tilinpäätös,
 • kuullaan toiminnantarkastajien lausunto sekä
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.


 • 3.3. Syyskokous on pidettävä marraskuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin:

 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet,
 • valitaan toiminnantarkastajat ja heille henkilökohtaiset varamiehet,
 • päätetään kerhon jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintakaudelle,
 • hyväksytään hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.


 • 3.4. Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen mikäli kerhon hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään kymmenen (10) kerhon varsinaista tai rinnakkaista jäsentä sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

  3.5. Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta kerhon varsinaisella ilmoitustaululla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

  3.6. Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja läsnä on vähintään kymmenen (10) tai yksi viidesosa (1/5) kerhon varsinaisista jäsenistä.

  3.7. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset ja rinnakkaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

  3.8. Kerhon kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla kerhon varsinaisia tai rinnakkaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

  4. Päätöksentekojärjestys ja vaalit

  4.1. Ellei säännöissä toisin mainita, tulee päätökseksi se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan, vaalissa kuitenkin arpa.

  4.2. Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnäolevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

  4.3 Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä.

  4.4 Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

  4.5. Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

  4.6. Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon

 • äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa, eikä
 • äänestyslippuja, joissa on äänestetty "tyhjää" tai jotka on hylätty.
 • 5. Hallitus ja toimielimet

  5.1. Kerhon toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.

  5.2. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdesta viiteen (2-5) muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia tai rinakkaisia jäseniä. Hallituksen määräenemmistön tulee koostua varsinaisista jäsenistä.

  5.3. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

  5.4. Hallituksen tehtävänä on:

 • johtaa kerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta,
 • valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset,
 • laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,
 • kutsua kerhon kokoukset koolle,
 • päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäväksi.


 • 5.5. Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus.

  5.6. Hallitus on päätösvaltainen, kun se on hallituksen päättämällä tavalla kokoon kutsuttu ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä mukaan lukien puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja on läsnä hallituksen kokouksessa.

  5.7. Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

  5.8. Hallitus voi erityistä tarkoitusta varten myöntää nimenkirjoitusoikeuden kerhon varsinaiselle tai rinnakkaiselle jäsenelle.

  5.9. Kerhon hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia tai toimihenkilöitä, kuitenkin enintään kahdentoista (12) kuukauden mittaiseksi toimikaudeksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Kerhon hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

  5.10. Perustellusta syystä kerhon kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

  5.11. Perustellusta syystä kerhon hallitus voi vapauttaa toimihenkilön tai –kunnan tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

  6. Hallinto ja talous

  6.1. Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa. Toiminnantarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

  6.2. Kerhon kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin toiminnantarkastajien sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

  7. Erityisiä määräyksiä

  7.1. Kerhon kokouksen tai hallituksen päätöksestä on kerhon varsinainen tai rinnakkainen jäsen oikeutettu valittamaan sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai säännöistä poikkeavassa järjestyksessä taikka menee toimielimen toimivaltaa ulommas tahi on muutoin lain, asetuksen tai sääntöjen taikka kerhoa koskevien määräysten vastainen. Valitus TUrVoKe ry:n hallitukselle ja ilmoitus valituksesta kerhon hallitukselle on tehtävä kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen vahvistamisesta.

  7.2. Päätöksestä, joka on luonteeltaan yksinomaan asian valmistelua tai toimeenpanoa koskeva, ei kuitenkaan voi valittaa. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole henkilöllä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

  7.3. Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous.

  7.4. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) kerhon varsinaista tai rinnakkaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten tai rinnakkaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

  7.5. Kerho katsotaan purkautuneeksi, jollei kahteen (2) vuoteen ole ollut kerhon kokouksia, vaikka edellytykset niiden pitämiselle olisivat olleet olemassa. Niinikään kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

  7.6. Kerhon purkauduttua siirtyvät sen varat ja omaisuus TUrVoKe ry:lle käytettäväksi TUrVoKe ry:nlajijaostojen toiminnan tukemiseen.

  7.7. Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun TUrVoKe ry:n hallitus on sen vahvistanut.

  7.8. Muutoin noudatettakoon voimassaolevaa TTYY:n ja TUrVoKe ry:n säännöstöä ja yhdistyslakia, myös sen rekisteröityjä yhdistyksiä koskevia pykäliä.

  7.9. Nämä säännöt on TUrVoKe ry:n hallitus hyväksynyt 15.12.2015.

  7.10. Lukuvuosi määritetään TUrVoKe ry:n jäsenmaksukauden mukaan.